Belangrijke opmerking:

AECO heeft haar activiteit als energieleverancier gestopt. Onze openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag

Privacybeleid van aeco

Laatst gewijzigd op 04/2024

Basic

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 4 Nr. 7 van de GDPR is aeco* sa, Breite Wege 1, 4730 Raeren (België), Tel. +32 (0)87 63 24 44, hierna “Website Operator” of “aeco”. Deze privacyverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de websitebeheerder.

De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website tot wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring kunnen leiden, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons overeenkomstig deze bepalingen inzake gegevensbescherming, hetzij in hun geheel, hetzij voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar richten tot de verantwoordelijke persoon.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact met ons op via service@aeco.be of per brief op aeco sa, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

Definities van de gebruikte termen (bv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in artikel 4 GDPR.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Aeco verzamelt persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt via schriftelijke of mondelinge communicatie, door het gebruik van de website, het klantenportaal en/of onze producten en/of diensten. Daarnaast verzamelt aeco gegevens die u ons verstrekt door formulieren en contractuele documenten in te vullen of die wij ontvangen van onze partnercoöperaties en andere partners.

Het gaat om de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Gegevens ter identificatie: bijv. naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, e-mailadres, IP-adres van uw PC, tablet of smartphone, telefoonnummers.
 • Contractuele gegevens: het soort contract, het product, het begin en het einde van het contract, de prijs, enz.
 • Verbruiks- en factureringsgegevens: bv. uw elektriciteits- of gasverbruik, uw betalingsgeschiedenis, enz.
 • Transactiegegevens: b.v. een verandering van leverancier, een meteropening, een verhuizing, een meterruil, enz.
 • Technische gegevens: bv. eigendom van een fotovoltaïsch systeem, oriëntatie, vermogen, enz.
 • Statistische gegevens: bijv. de ontwikkeling van uw verbruik of productie, gebruik van onze website, enz.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om te reageren op uw verzoeken om informatie en offertes;
 • Om uw contract(en) met aeco te beheren en uit te voeren;
 • bijzondere voordelen toe te passen of een contract goed te keuren indien lidmaatschap van een partnercoöperatie vereist is of bijzondere voordelen kan opleveren;
 • Voor de administratie van onze website, klantengedeelte en gerelateerde toegang;
 • Voor boekhoudkundige doeleinden;
 • ter voorkoming van onregelmatigheden, fraude en misbruik – zo nodig in samenwerking met de bevoegde autoriteiten;
 • Prospectiebewerkingen om onze activiteiten te evalueren (inclusief voor bedrijfsanalyse, voor marketingcampagnes, voor de ontwikkeling van producten of diensten) en om diensten te promoten die het best bij uw behoeften passen;
 • Voor de ontwikkeling van producten en interne procedures (in de administratie, marktstudies, enz.): opzetten van databases, statistische en inventarisatietabellen, enz.
 • Voor de invordering van schulden. Voor het beheer van onze schulden kunnen wij de door u verstrekte informatie combineren met andere informatie (waaronder persoonsgegevens) die wij van derden en/of openbare bronnen verkrijgen, teneinde de incassoprocedure te optimaliseren en de meest geschikte methode te bepalen (bijvoorbeeld een minnelijke of een gerechtelijke incassoprocedure);

Om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, worden uw persoonsgegevens door ons en door de volgende derde partijen verwerkt:

 • de netwerkexploitanten;
 • onze zakenpartners (b.v. BRP, Haulogy, Intec, BTSystems),
 • Invorderingsbureaus en andere bemiddelaars voor kredietbeheer,
 • leden van onze groep (Energy 2030 scrl, Clean Power Europe SCE)
 • de betrokken autoriteiten.

Verwijdering en bewaartermijn van gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Daarnaast kan opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.

Toegang tot gegevens

Wij, de website-exploitant of pagina-aanbieder, verzamelen gegevens over bezoeken aan de website op basis van ons legitiem belang (zie Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO) en slaan deze op als “server log files” op de website server. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

 • Bezochte website
 • Tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikterowser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • IP-adres gebruikt

De serverlogbestanden worden maximaal 180 dagen bewaard en daarna gewist. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bv. om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Indien gegevens om bewijskrachtige redenen moeten worden bewaard, mogen zij niet worden gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

Bereikmeting & Cookies

Deze website gebruikt cookies voor gepseudonimiseerde bereikmeting, die naar de browser van de gebruiker worden gestuurd door onze server of de server van een derde partij. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat er cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen om het bereik te meten, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Populaire browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u ze zo instelt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

 • Taalinstellingen
 • Artikelen in een winkelwagentje
 • Inloginformatie

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Deze gegevens worden gedurende 24 maanden bewaard en grafisch verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met de gegevensbescherming en geanonimiseerd met behulp van het statistisch instrument “PIWIK/MATOBO”. Er worden echter geen extra gegevens verzameld, afgezien van de logbestanden die hoe dan ook worden verzameld.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst “Google Analytics” op grond van onze legitieme belangen om ons online aanbod te optimaliseren en te analyseren in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO de dienst “Google Analytics”, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar 14 maanden bewaard.

Google LLC houdt zich aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres eerst onverkort aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet samengevoegd met andere door Google opgeslagen gegevens.

Volgens de bepalingen van de gegevensbeschermingsovereenkomst die wij als website-exploitant met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt laatstgenoemde de verzamelde informatie om het gebruik van de website en de website-activiteit te evalueren en verleent zij diensten in verband met het internetgebruik.

De door Google in onze opdracht verzamelde gegevens worden gebruikt om het gebruik van ons online-aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijvoorbeeld om rapporten over de website-activiteit op te stellen teneinde ons online-aanbod te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website indien uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de desbetreffende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc:

Vimeo

Voor de integratie van video’s maken wij onder meer gebruik van de provider Vimeo. Vimeo wordt beheerd door Vimeo, LLC, met hoofdkantoor op 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Op sommige van onze internetpagina’s gebruiken wij plug-ins van de provider Vimeo. Wanneer u de internetpagina’s van onze website oproept die van een dergelijke plugin zijn voorzien, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Vimeo en wordt de plugin weergegeven. Hiermee wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als Vimeo lid, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin, zoals het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en door de betreffende cookies van Vimeo te verwijderen.

Meer informatie over de verwerking van gegevens en opmerkingen over gegevensbescherming door Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy.

Adobe Typekit Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde web fonts geleverd door Adobe Typekit voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Adobe Typekit. Hierdoor kan Adobe Typekit weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Adobe Typekit Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.

Meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts is te vinden op https://typekit.com/ en in het privacybeleid van Adobe Typekit: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.